REGULAMIN SERWISU WWW.ZNAMIZDROWO.PL

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Właścicielem i administratorem portalu „znamizdrowo.pl” („Portal”) którego dotyczy niniejszy regulamin („Regulamin”) jest Sonko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Ryżowej 1 (55-040 Kobierzyce), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000360251, posiadająca NIP 8961504875 oraz REGON 021299221, kapitał zakładowy 50.000.000,00 złotych („Administrator”).

2.       Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu, prawa oraz obowiązki jego Użytkowników i Administratora, zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.

3.       Użytkownikiem Portalu jest każda osoba korzystająca z Portalu, w tym również osoba dokonująca rejestracji w Portalu bezpośrednio (adres e-mail) lub dokonujących rejestracji przez inne serwisy (np. Facebook).

4.       Warunkiem korzystania z Portalu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Korzystając z Portalu Użytkownik potwierdza, że akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5.       Celem Portalu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do treści zamieszczanych w ramach Portalu, wyrażania swoich opinii, komunikacji między Użytkownikami a redakcją Portalu, umieszczania w Portalu autorskich przepisów Użytkowników, brania udziału w konkursach, etc.

 

§ 2
WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

1.       urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet) z dostępnym połączeniem z siecią Internet;

2.       aktywną obsługa plików cookie;

3.       w przypadku komputerów – przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiającą zapis plików Cookie;

4.       w przypadku urządzeń mobilnych: posiadanie urządzeńia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów:

− Android OS w wersji co najmniej 2.3. 

− iOS w wersji co najmniej 5.0

1.       w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji –posiadanie konta w serwisie Facebook lub poczty elektronicznej (adresu e-mail)

2.       Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przeglądarce internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash;

 

§ 3
ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 

1.       Korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatnie.

2.       Przeglądanie zasobów Portalu jest dostępne dla każdego Użytkownika, przy czym niektóre funkcjonalności Portalu mogą być dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

3.       Po zarejestrowaniu się zalogowani Użytkownicy uzyskują możliwość dodawania w Portalu swoich treści, w tym wypowiedzi, opinii, komentarzy, zdjęć, przepisów do zakładki „Wasze Przepisy” – zwanych dalej łącznie „Treściami”.

4.       Przepisy dodawane są przez formularz umieszczony w zakładce „Wasze Przepisy”. Administratorowi przysługuje prawo do wprowadzenia korekty do przepisu tzn. poprawy ewentualnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych. W ciągu 48 godzin od dodania przepisu Administrator może zatwierdzić przepis lub w przypadku stwierdzenia wątpliwości, co do treści przepisu, poprosić o wyjaśnienie jego autora (Użytkownika Portalu).

5.       Rejestracji  w Portalu  można dokonać na dwa sposoby:

- za pomocą adresu e-mail:  dokonując rejestracji w Portalu bezpośrednio przez formularz umieszczony przez Administratora, który wymaga podania adresu mailowego Użytkownika oraz hasła do konta w celu uwierzytelnienia Użytkownika Portalu

- dokonując rejestracji przez serwisy trzecie (Facebook) jeśli Użytkownik posiada konto w takim serwisie.

6.       Zarejestrowanymi Użytkownikami portalu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które dokonały rejestracji i założyły własne konto w Portalu, przy czym osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, dokonując rejestracji w Portalu potwierdzają, że uzyskały stosowne zgody przedstawicieli ustawowych na korzystanie z Portalu.

7.       Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto w Portalu przesyłając prośbę o usunięcie konta drogą mailową na adres email podany w dziale Kontakt Portalu, przy czym prośba musi zostać przesłana z adresu email, który jest aktualnie powiązany z danym kontem.

8.       Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, powszechnie uznanymi normami etycznymi, społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także zachowania szczególnej kultury wypowiedzi. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z założonego przez siebie konta oraz za zamieszczane przez siebie w Portalu Treści.

9.       Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w Portalu Treści:

- wulgarnych, obraźliwych, naruszających zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, niezgodne z tematyką Portalu lub w inny sposób kontrowersyjne;

- naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste lub prawa osób trzecich, w tym m.in. prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej;

- mających postać groźby, zniesławienia lub zastraszenia, propagujących nienawiść, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc, treści faszystowskich, nazistowskich i innych zakazanych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, treści naruszających prawo do prywatności;

- zawierających pornografię, treści obsceniczne, nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie,

-mogących stanowić przestępstwo lub wykroczenie, jak i zawierających treści promujące, zachęcające do poprełniania czynów nielegalnych;

- zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;

- zawierających ogłoszenia, reklamujące lub promujące działalność innych podmiotów, w tym poprzez zamieszczanie treści, elementów graficznych, podpisów profilowych, które są wyłącznie reklamą tekstowa lub graficzną lub reklamą w postaci linku przekierowującego do innej strony www;

- naruszające prawa lub interesy Administratora;

- o charakterze spamu, w tym wstawianie wielu postów z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów, zamieszczanie wątków niezgodnych z tematyką danego działu itp.;

10.   Administrator jest uprawniony do usuwania wszelkich Treści (i innych materiałów) naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu,  w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

11.   Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz powstrzymać się od korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

12.   Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy uzna, że:

- działania Użytkownika są szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników;

- Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

- zastosowany przez Użytkownika login (nazwa konta) narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;

- bezpieczeństwo konta Użytkownika jest zagrożone – w takiej sytuacji Administrator może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta.

13.   Administrator jest uprawniony do przekazania posiadanych informacji na temat Użytkownika na żądanie uprawnionych organów państwa w celu prowadzenia przez nich stosownych postępowań, w tym wyjaśniających, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14.   Każdy Użytkownik korzystający z Portalu jest uprawniony do poinformowania Administratora o stwierdzeniu naruszania zasad Regulaminu, w formie elektronicznej na adres email podany w dziale Kontakt. Zgłoszenie powinno zawierać: link do strony gdzie nastąpiło naruszenie, opis naruszenia prawa, kontakt (adres e-mail oraz telefon) do osoby zgłaszającej.

 

§ 4
KONKURS „Wasze przepisy”

1.       Administrator za pośrednictwem Portalu organizuje konkurs „Wasze przepisy”. Informacje o konkursie pojawiają się również na profilu „Sonko – Dbaj o siebie” (fanpage) w serwisie społecznościowym Facebook i profilu „sonkodbajosiebie” w serwisie Instagram.

2.       Konkurs trwa cyklicznie od każdego pierwszego dnia danego miesiąca do ostatniego dnia każdego miesiąca, a jego kolejne edycje następują po sobie w sposób automatyczny.

3.       Uczestnikiem konkursu może zostać wyłącznie zarejestrowany Użytkownik, który posiada konto Portalu zgodne z Regulaminem.

4.       Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub małoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej, które ukończyły 13. rok życia za zgodą przedstawiciela ustawowego.

5.       W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Administratora ani osoby współpracujące z Administratorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.

6.       Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa, w skład której wchodzi dwoje przedstawicieli Administratora.

7.       Zadaniem konkursowym jest umieszczenie w Portalu przepisu na dowolną potrawę oraz zebranie największej liczby pozytywnych opinii w terminie do ostatniego dnia miesiąca, do godz. 23:59, w którym został opublikowany przepis.

8.       Publikacja przepisów odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem. Uczestnik konkursu publikując przepis wyraża jednocześnie zgodę na publikację przepisu na fanpage’ach „Sonko – Dbaj o siebie” na Facebooku oraz „sonkodbajosiebie” na Instagramie dla celów realizacji promocji konkursu.

9.       Umieszczony wpis nie  może  naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminów serwisów Facebook i Instagram,  praw  autorskich  osób  trzecich, obowiązującego prawa, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów na swoich profilach nie spełniających tych wymogów.

10.   Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia danej edycji konkursu. Jedną nagrodę przyznaje komisja konkursowa, która będzie brała pod uwagę m.in. walory estetyczne i kulinarne przepisów uczestników konkursu, przy uwzględnieniu ich zgodności z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. Dwie kolejne nagrody wyłaniane są na podstawie największej liczby pozytywnych opinii o przepisie, zebranych dzięki systemowi oceny obowiązującym na stronie

11.   Zwycięzcy zostaną zawiadomieni o wygranej w formie wpisu na Portalu,  na fanpage’ach Sonko w serwisach Facebook i Instagram w ciągu 5 (pięciu) dni od momentu zakończenia konkursu.

12.   Nagrodami w konkursie są zestawy produktów Sonko i Risana dla 3 osób. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na  nagrody innego rodzaju.

13.   Do nagród rzeczowych określonych w ust. 12 powyżej zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu 10% podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie, jaki zwycięzca musiałby zapłacić łącznie od nagrody niepieniężnej i pieniężnej. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na rzecz zwycięzcy, lecz zostaje od razu potrącona tytułem zryczałtowanego podatku od nagrody przez organizatora jako płatnika  tego podatku, na co zwycięzca wyraża zgodę.

14.   Zwycięzcy zobowiązani są wysłać w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, na adres mailowy: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., swój adres korespondencyjny do wysyłki nagrody.

15.   W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 14 w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych zwycięzca traci prawo do nagrody.

 

§5
PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

1.   Użytkownik dokonując rejestracji w Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym danych osobowych dla celów związanych z prowadzeniem Portalu oraz w prawnie usprawiedliwionych celach marketingowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DzUrz.UE L119 z 4 maja 2016 r.).

2.   Administratorem danych osobowych zebranych w związku z prowadzeniem Portalu jest Sonko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Ryżowej 1 (55-040 Kobierzyce), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000360251, posiadająca NIP 8961504875 oraz REGON 021299221, kapitał zakładowy 50.000.000,00 złotych.

3.   Na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawiania lub usunięcia. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość z korzystania z Portalu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania funkcjonalności portalu zastrzeżonych dla osób zarejestrowanych. 

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sonko Sp. z o.o.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sonko Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu poprawności funkcjonowania serwisu internetowego www.sonko.pl oraz dostępu do wszystkich treści i funkcji zawartej w serwisie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Sonko Sp. z.o.o.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu uzyskania od Pani/Pana cofnięcia zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem dostępu do niektórych części serwisu.

 

§ 6
PLIKI COOKIES I ADRES IP

1.       Internetowa przeglądarka stosowana przez Użytkownika sieci Internet może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. "cookies").

2.       Pliki cookies mogą być przechowywane w celu usprawnienia funkcjonalność i atrakcyjność Portalu, spersonalizowania treści Portalu i dostosowania ich do potrzeb użytkownika, ułatwienia Użytkownikom nawigacji w Portalu, ustalenia danych statystycznych na temat ruchu Użytkowników w Portalu, tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym użyciem przez te same osoby.

3.       Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Portalu.

4.       W Portalu prócz plików Cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki Cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Portalu. Numery IP oraz inne dane mogą być udostępnione uprawnionym organom państwa w myśl przepisów prawa w tym art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

§ 7
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.       Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, znaków towarowych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od Użytkowników Portalu, należą do Administratora i podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

2.       Korzystanie Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych w Portalu utworów.

3.       Użytkownik może korzystać z utworów zamieszczonych na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy prawa lub wyraźna zgoda Administratora.

4.       Użytkownik Portalu oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w Portalu Treści, są wolne od jakichkolwiek wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystywane w Portalu zgodnie z niniejszym Regulaminem. W szczególności Użytkownik zapewnia, iż Treści w zakresie w jaki stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.):

-są przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze,

-nie naruszają praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych prawa powszechnego osób trzecich osób trzecich,

-nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń,

-uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania w ramach Portalu zgodnie z Regulaminem,

- ich wykorzystywanie w Portalu oraz nie wymaga ponoszenia wynagrodzeń na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych, płatnych im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

5.       W uzasadnionych przypadkach Administratorowi przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Użytkownika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który złożył nieprawdziwe oświadczenie.

6.       Użytkownik poprzez zamieszczenie swoich Treści w Portalu wyraża zgodę na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu kręgowi użytkowników Internetu. W przypadku gdy Treści zamieszczane przez Użytkownika stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) Użytkownik upoważnia Administratora do bezpłatnego, wielokrotnego wykorzystywania tych Treści bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w następującym zakresie:

-trwałe lub czasowe ich utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części – dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w jakiejkolwiek formie, na dowolnej ilości nośników wszelkiego rodzaju;

-rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności poprzez ich publikowanie na stronach Portalu lub na innych stronach internetowych Administratora oraz w mediach społecznościowych (Facebook itp.), w taki sposób, aby inni użytkownicy (sieci) Internetu mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

-wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

-wykorzystywanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Administratora jego produktów i usług oraz innych przejawów jego działalności,

-wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii sporządzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7.       Użytkownik udziela Administratorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla wykorzystania Treści na tych polach konieczne lub potrzebne albo wymagane jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości, w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej).

8.       Użytkownik upoważnia Administratora do modyfikacji Treści poprzez zmniejszanie, powiększanie lub kadrowanie zdjęć, redagowanie i skracanie tekstów celem dostosowania materiałów do wymogów Portalu oraz umieszczania w Treściach znaków towarowych, logotypów, oznaczeń, nazw, itp. należących do Administratora albo podmiotów przez niego wskazanych oraz wyraża zgodę na wykorzystanie poszczególnych fragmentów Treści przez Administratora w tym jako części innego utworu lub wraz z utworami innych osób.

9.       Użytkownik udziela także Administratorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych zgodnie z niniejszym §7 praw.

§ 8 
ZASTRZEŻENIA DODATKOWE

1.       Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich Użytkowników. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

-koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania,

-przyczynami niezależnymi od Administratora (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2.       Administrator dokłada starań, aby zamieszczane przez Administratora treści ukazujące się na stronach internetowych Portalu były rzetelne, kompletne, aktualne i zgodne z prawdą. Administrator nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Portalu oraz za informacje pochodzące od innych Użytkowników Portalu.

3.       Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie Treści rozpowszechniane w Portalu przez Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników Portalu, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.

4.       W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora z tytułu naruszenia praw (w tym m.in. praw autorskich, praw własności przemysłowej, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego) lub dóbr osobistych osób trzecich na skutek zamieszczenia przez Użytkownika Treści (lub innych materiałów) w Portalu – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Administratora przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce Administratora lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Administratora do wszelkich postępowań wszczętych przeciwko Administratorowi z tytułu ww. roszczeń. Zobowiązuje się także zwolnić Administratora z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Administrator poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z ww. roszczeniami osób trzecich.

5.       Administrator ma prawo do prowadzenia w Portalu działalności informacyjnej, poradniczej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Portalu reklam towarów i usług, lokowania produktów.

6.       Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem. Odrębne dokumenty każdorazowo zostaną wskazane i udostępnione dla Użytkowników w widocznym miejscu na stronie głównej Portalu. W przypadku stałej zakładki „Wasze przepisy” i prowadzonego w niej cyklicznego, miesięcznego konkursu, zasady uczestnictwa określone są w §4 niniejszego Regulaminu.

 

§9
REKLAMACJE

1.       Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email podany w dziale Kontakt Portalu.

2.       Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub pocztowy osoby zgłaszającej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń z podaniem okoliczności uzasadniających reklamację i ewentualny oczekiwany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

3.       Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub pocztowy, w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.

 

§ 10
ZMIANY W REGULAMINIE

1.       Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.

2.       Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Portalu, przy czym Administrator poinformuje dodatkowo Użytkownika logującego się do jego konta w Portalu o dokonaniu zmian Regulaminu.

3.       Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

4.       Korzystanie przez Użytkownika ze stron Portalu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany i nie wymaga odrębnej zgody. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć konto lub zaprzestać korzystania z Portalu.

 

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2017 roku.

2.       W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

3.       Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że Administrator postanowi inaczej.